Úvod

Rychle rostoucí dřevinyVeríme, že podnikanie, trvale udržateľný rozvoj a zodpovednosť k životnému prostrediu sa dajú úspešne skĺbiť. Spoločnosť Verbava je predným dodávateľom drevnej štiepky z plantáží energetických drevín v strednej Európe. V súčasnosti poskytujeme v oblasti výroby drevnej biomasy komplexné služby od financovania projektu, cez založenie plantáže až po odkúpenie materiálu:

  • akvizície vhodných pozemkov formou odkúpenia alebo prenájmu
  • zaistenie financovania celého projektu
  • konzultácie v oblasti legislatívy
  • spracovanie projektu výsadby
  • výsadba a údržba plantáže
  • zaistenie zberu
  • odkúpenie drevnej štiepky a jej doprava ku koncovým odberateľom

Ďalej sa zameriavame na oslovovanie investorov, ktorí majú záujem investovať do atraktívnej a veľmi perspektívnej oblasti obnoviteľných zdrojov. Spolupracujeme aj s vlastníkmi pôdy, ktorí majú záujem o investičné zhodnotenie svojho majetku. V súčasnosti hľadáme pozemky na kúpu alebo na dlhodobý prenájom, odkúpime tiež vhodné poľnohospodárske podniky.

V tomto regióne patríme s rozlohou vlastných plantáží – celkovo ide o viac ako 750 ha – a so skúsenosťami , know-how a materiálovo-výrobným zázemím k najvýznamnejším subjektom v oblasti pestovania energetických drevín.

Svoje zámery realizujeme prostredníctvom svojich dcérskych spoločností:
Wood Capital – produkcia výsadbového materiálu, pestovanie rýchlorastúcich drevín
Biomass Trading
– obchod s biomasou
Suhox
– nákup a vlastníctvo pôdy, obchodovanie s poľnohospodárskymi a lesnými pozemkami

SuhoxWoodcapitalBiomassTrading

Čo najväčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie je prioritou energetické stratégie v celom civilizovanom svete. Trvale udržateľný rozvoj, to je tiež náš spoločný cieľ, naša vízia.

Verbava. Spolu rastieme rýchlejšie.