Naše služby

TopolSpoločnosť Verbava poskytuje komplexné služby v oblasti výroby drevnej štiepky od posúdenia vhodnosti pozemku, cez založenie plantáže až po odkúpenie biomasy.

Typológia

Urobíme detailnú analýzu prírodných podmienok konkrétnej lokality s podrobným popisom pôdnych pomerov. Výstupom je odporučenie či neodporučenie danej lokality na vybudovanie plantáže vrátane návrhu založenia plantáže.

Protierózne opatrenia

Pri eróziou ohrozených lokalitách navrhneme ucelený komplex protieróznych opatrení.

Vypracovanie žiadosti k povoleniu vybudovania plantáže

Vypracujeme všetky potrebné žiadosti pre získanie povolení potrebných k vybudovaniu plantáže.

Projekt výsadby

Pre konkrétnu lokalitu spracujeme projekt výsadby, ktorý bude slúžiť ako zadanie pre realizačnú firmu.

Konzultácie v oblasti legislatívy

Poskytujeme poradenstvo v oblasti legislatívy týkajúcej sa založenia a prevádzky plantáží s krátkou rotáciou.

Výsadba plantáže

Na základe projektu výsadby realizujeme všetky prípravné práce a vlastnú výsadbu plantáže. Všetko robíme vlastnou technikou, kvalitný sadbový materiál s garantovanou kvalitou dodávame z našich škôlok.

Údržba plantáže

Počas celej doby životnosti plantáže jej zaisťujeme potrebnú údržbu s cieľom dosiahnuť požadované výnosy.

Zber plantáže

Zabezpečíme zber vlastnou výkonnou technikou a celú logistiku týkajúcu sa žatvy.

Obchod s drevnou štiepkou

Drevnú štiepku odkúpime za výhodných podmienok priamo na plantáži a zaistíme jej dopravu ku koncovým odberateľom.

Projekty zakladania plantáží a pestovanie energetických drevín v spolupráci s investormi a vlastníkmi pozemkov realizujeme prakticky „na kľúč“. U vybraného pozemku urobíme detailný prieskum, ktorý berie do úvahy všetky aspekty budúcej prevádzky plantáže (bonita pôdy, vlahové pomery, dopravná infraštruktúra...). Potom pripravíme celý projekt a zaistíme jeho schválenie príslušnými inštitúciami. Pre výsadbu dodávame z vlastných matečníc  sadbový materiál hybridného rýchlorastúceho topoľa, ktorý je nenáročný na pestovanie, odolný voči chorobám i škodcom a zabezpečuje vysoké výnosy biomasy. Podieľame sa na chode a údržbe plantáže s cieľom minimalizovať náklady na prevádzku a výrobu a dosiahnuť čo najvyšší výnos. Po žatve zaistíme odkúpenie materiálu a jeho dopravu z plantáže priamo zákazníkom, najmä elektrárňam a teplárňam.

Energetické využitie biomasy je vzhľadom k životnému prostrediu veľmi prospešné a trend využívania obnoviteľných zdrojov a zníženie závislosti na fosílnych palivách sa v posledných rokoch  zintenzívňuje. Výroba biomasy sa dostáva stále viac do popredia záujmu investorov i pestovateľov v Českej republike a rozloha plantáží energetických drevín rastie.

Investície do nových, „zelených“ technológií, ktoré prinášajú nové, netradičné investičné príležitosti, je krok správnym smerom. Naše odborné znalosti, skúsenosti a výrobno-technické zázemie poskytujú našim partnerom, najmä vlastníkom pozemkov, nespornú konkurenčnú výhodu.

Verbava. Investícia do budúcnosti.