Náš produkt

Spoločnosť Verbava a.s. sa zaoberá výrobou drevnej štiepky, a to výhradne z cielene pestovanej biomasy z rýchlorastúcich energetických drevín (RRD).

Energetické dreviny pestujeme v súčasnej dobe na plantážach o rozlohe väčšej ako 750 ha v Českej a Slovenskej republike, v Poľsku a na Ukrajine. K týmto účelom využívame niekoľko druhov rýchlorastúcich topoľov a vŕb. Naša pestovateľská technológia je založená na myšlienke udržať maximálnu výnosnosť plantáží po dobu aspoň 20 rokov. Preto zakladáme plantáže len na vhodných stanoviskách, ktoré umožňujú zdravý a rýchly rast pestovaných druhov drevín.

Energetické dreviny sa vyznačujú rýchlym rastom, dobrou výhrevnosťou a relatívne malými nárokmi na pestovanie. Ich výhodou je vysoký výnos nadzemnej biomasy v krátkom časovom období, umožňujú teda opakovanú žatvu na pni spravidla raz za tri roky. Pestujú sa cielene vo výmladkových plantážach, u nás sa využíva najčastejšie tzv. japonský topoľ, klon J – 105. Ide o mimoriadne vhodnú energetickú drevinu, pretože po zrezaní vykazuje veľmi rýchly rast (výnos je až 90 t/ha čerstvej biomasy v trojročnom cykle), zároveň má vysokú výhrevnosť. V Českej republike sa pestuje už 20 rokov a pri dobrej starostlivosti rastie spoľahlivo až do nadmorskej výšky 600 m. Je to kríženec balzamového topoľa a topoľa čierneho, podobne ako ďalší pestovaný klon Oxford.

Overené klony porovnávame vo svojich plantážach s novými klonmi topoľov, ktoré boli vyšľachtené v Taliansku – AF2, AF8 a Monviso. Vo vybraných lokalitách pestujeme tiež klony vŕb vyšľachtené vo Švédsku – Tora, Tordis a Inger.

Sortiment RRD pestovaných na plantážach spoločnosti Verbava a.s.:

  • Populus nigra × Populus maximowiczii („japonský topol“), klon J – 105
  • Populus maximowiczii × Populus × berolinensis, klon Oxford
  • Populus deltoides × Populus nigra, klon AF2
  • Populus × generosa × Populus trichocarpa, klon AF8
  • Populus × generosa × Populus nigra, klon Monviso
  • Salix schwerinii × Salix viminalis, klony Tora, Tordis
  • Salix triandra × viminalis, klon Inger

 

Drevná štiepka je pevná biomasa. Ide o čistý, úplne prírodný a 100% obnoviteľný zdroj energie. Drevná štiepka vzniká zo zvyškov po lesnej ťažbe dreva, ako odpad v drevospracujúcich prevádzkach alebo práve z cielene pestovanej drevnej biomasy.

Drevná štiepka slúži najmä na výrobu tepla, na výrobu elektrickej energie alebo pri kogenerácii na výrobu tepla i elektrickej energie zároveň. Ide o veľmi lacné biopalivo, pretože jeho výroba nevyžaduje pridanú energiu, napríklad na sušenie či lisovanie. Drevná štiepka taktiež disponuje dobrou výhrevnosťou, porovnateľnou s hnedým uhlím (cca 8–15 GJ/t). Výhrevnosť je závislá na vlhkosti, odporúčaná vlhkosť je približne 15–50 %. Pri výrobe drevnej štiepky sa používajú kladivové drviče alebo nožové štiepkovače, pri ktorých použití sa získava jemnejšia drevná štiepka.

Nami dodávaná drevná štiepka:
Frakcie:
do 6 cm
Vlhkosť: do 50 %
Obsah popola: do 3 %
Výhrevnosť: 8–10 GJ/t

Biomasa je súhrn všetkých látok biologického pôvodu, všetkých živých i neživých organizmov. Patrí k najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie.

Biomasa sa k energetickým účelom pestuje buď cielene využitím energetických plodín (vrátane rýchlorastúcich drevín), alebo sa využíva biomasa odpadná, kam patrí najmä rastlinný odpad z poľnohospodárskej výroby (slama), drevné zvyšky z lesného hospodárstva a priemyselnej výroby (napr. papiernictvo), organický odpad z potravinárskeho priemyslu a zo živočíšnej výroby a komunálny bioodpad

Biomasa ponúka mnoho možností energetického využitia, ide najmä o priame spaľovanie na výrobu tepelnej či elektrickej energie, ďalej o kogeneráciu a výrobu bioplynu alebo kvapalných biopalív. V Českej republike postupne dochádza ku stále širšiemu energetickému využitiu biomasy, už teraz sa bežne spaľuje, najčastejšie i ako drevná štiepka, spolu s uhlím v klasických elektrárňach, a tento trend bude celkom iste narastať. V súčasnej dobe sa plánuje výstavba zdrojov určených pre spaľovanie čistej biomasy.

CO2, jeden z najvýznamnejších skleníkových plynov, sa síce pri spaľovaní drevnej štiepky uvoľňuje rovnako ako pri každom horení, ale pri raste rastlín je spätne absorbovaný, takže spaľovanie drevnej štiepky neprispieva ku skleníkovému efektu.

V poslednej dobe je zakladanie plantáží rýchlorastúcich drevín na vzostupe. Využitie biomasy prináša menšie dopady na životné prostredie, ako je tomu pri klasických energetických zdrojoch. Dnes je už nesporné, že budúcnosť smeruje k využívaniu čistej energie.

Budúcnosť je plná otázok. My hľadáme odpovede.